„POHYBEM V POHYBU“

Klub kapitána Nema

DOCHÁZKA A NAHRAZOVÁNÍ LEKCÍ
V případě, že se účastník kurzu z jakéhokoliv důvodu nemůžete zúčastnit lekce, má možnost si ji v průběhu trvání pravidelného kurzu nahradit v jiném probíhajícím pravidelném kurzu, závisí na domluvě s lektorem.
Pro případ, že jednotlivé lekce kurzu neproběhnou z důvodu vyvolaného vyšší mocí, zejména na základě rozhodnutí či jiných opatření příslušných veřejných orgánů učiněných k zabrání šíření koronaviru apod., bude účastníkovi kurzu jako kompenzace za každou takto zrušenou lekci poskytnuta možnost lekci nahradit v jiném pravidelném kurzu, a to opět buď jako on-line lekci, nebo po fyzickém kurzů v jiném probíhajícím pravidelném kurzu či semináři, který není plně obsazen.

PLATEBNÍ PODMÍNKY
Taneční/cvičební lekce a kurzy lze uhradit hotovostní platbou, převodem na účet lektorovi a vše závisí na domluvě s lektorem.

PROVOZNÍ ŘÁD
Přihlášením na kurz, lekci, workshop či jinou akci se účastník zavazuje, že bude dodržovat vnitřní směrnice související s ochranou zdraví a požární ochranou a že se bude řídit pokyny pracovníků provozovatele. Dále se zavazuje dodržovat provozní řády jednotlivých sálů, ve kterých akce (lekce, kurz, workshop apod.) probíhá (např. respektovat zákaz kouření, používat sálovou obuv určenou pro tanec a cvičení, která nezanechává stopy na podlaze atd.). Provozovatel nenese zodpovědnost za případné újmy na zdraví.

ZDRAVOTNÍ STAV
Na veškeré aktivity v tanečním studiu je možné chodit pouze pokud je účastník zdráv (bez příznaků nachlazení, teploty, rýmy, kašle apod.). V případě těhotenství je nutno informovat lektora, aby dle možností individuálně upravil lekci.

ŠATNY, ODLOŽENÉ VĚCI
Za odložené věci KK NEMO s.r.o. ručí pouze v případě, pokud jsou odloženy na vyhrazené místo určené k tomu provozovatelem. KK NEMO s.r.o. určuje jako výlučné místo k odkládání oděvů a dalších předmětů uzamykatelné šatní skříňky. Podmínkou pro vznik ručení za takto odložené věci je, že řádně přihlášený účastník kurzu či semináře šatní skříňku řádně uzamkne a klíč po dobu konání taneční lekce ponechá u sebe; ručení trvá pouze po dobu konání lekce. Cennosti jako peníze, platební karty, telefony či šperky doporučujeme brát s sebou do sálu.

DĚTSKÉ LEKCE
KK NEMO s.r.o. neodpovídá za chování dětí ve společných prostorách studia. Rodiče mají možnost doprovázet své dítě do šatny a počkat s ním na začátek lekce. Po skončení si rodič své dítě opět vyzvedne před studiem.
Lektor dohlíží na to, aby děti respektovaly jeho pokyny a aby taneční/cvičební prvky prováděly správně. V případě, že dítě takové pokyny nerespektuje, příp. tím přímo ohrožuje zdraví své nebo jiného účastníka, má lektor právo dítě z lekce vykázat. Lektor pak neodpovídá za případná zranění způsobená cíleným a záměrným nedodržováním pokynů lektora nebo pravidel slušného chování a provozního řádu.